Bổ sung tài nguyên cho Colo

Cung cấp lựa chọn bổ sung tài nguyên cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ tại DC Tier 3. Nhanh chóng, an toàn, bảo mật, mở rộng dễ dàng.

Từ 200,000 mỗi 1 tháng

Bổ sung Cloud

Bổ sung IP

Từ 100,000 mỗi 1 tháng
Từ 200,000 mỗi 1 tháng

Bổ sung Colo

IP Viettel

Từ 150,000 mỗi 1 tháng