Hiển thị tất cả 7 kết quả

Chỗ đặt máy chủ FPT

Bổ sung 01 IP tĩnh tại FPT

Từ 450.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Bổ sung 01 U Chỗ đặt máy chủ FPT

Từ 600.000  mỗi 3 tháng
Từ 600.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Gold

Từ 8.970.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Platinum

Từ 11.970.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Silver

Từ 5.100.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Titan

Từ 6.450.000  mỗi 3 tháng