Bổ sung cấu hình cho Cloud Server

Cung cấp các lựa chọn nâng cấp, bổ sung cấu hình cho Cloud Server, giúp khách hàng nâng cấp nhanh chóng, dễ dàng.

Bổ sung Cloud

Bổ sung CPU

Từ 100,000 mỗi 1 tháng

Bổ sung Cloud

Bổ sung IP

Từ 100,000 mỗi 1 tháng

Bổ sung Cloud

Bổ sung RAM

Từ 100,000 mỗi 1 tháng

Bổ sung Cloud

Bổ sung SSD

Từ 60,000 mỗi 1 tháng