Từ 200,000 mỗi 1 tháng

Bổ sung Cloud

Bổ sung CPU

Từ 100,000 mỗi 1 tháng

Bổ sung Cloud

Bổ sung IP

Từ 100,000 mỗi 1 tháng
Từ 200,000 mỗi 1 tháng

Bổ sung Cloud

Bổ sung RAM

Từ 100,000 mỗi 1 tháng

Bổ sung Cloud

Bổ sung SSD

Từ 60,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Gold

Từ 2,990,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Platinum

Từ 3,990,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Silver

Từ 1,700,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Titan

Từ 2,150,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo1

Từ 1,800,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo2

Từ 2,200,000 mỗi 1 tháng