CMC Cloud Server 1

Từ 300,000 mỗi 1 tháng

  • CPU: 1 Core
  • RAM: 1 GB
  • SSD: 20 GB
  • IP tĩnh: 01
  • Băng thông: 500Mbps
Clear