CMC Cloud Server 4

Từ 1,700,000 mỗi 1 tháng

  • CPU: 4 Core
  • RAM: 8 GB
  • SSD: 100 GB
  • IP tĩnh: 01
  • Băng thông: 500Mbps
Clear