HM 16X Cloud SSD

Từ 2,200,000 mỗi 1 tháng

  • CPU: 08 Core
  • RAM: 16GB
  • SSD: 50GB
  • IP tĩnh: 01
  • Băng thông: 100Mbps
Clear