Lager SSD

Từ 1,200,000 mỗi 1 tháng

  • CPU: 06 Core
  • RAM: 6GB
  • SSD: 40GB
  • IP tĩnh: 01
  • Băng thông: 100Mbps
Clear