Medium SSD

Từ 1,000,000 mỗi 1 tháng

  • CPU: 4 Core
  • RAM: 4 GB
  • SSD: 40 GB
  • IP tĩnh: 01
  • Băng thông: 100Mbps
Clear