Start Cloud SSD

Từ 387,000 mỗi 3 tháng

  • CPU: 01 Core
  • RAM: 01 GB
  • SSD: 20GB
  • IP tĩnh: 01
  • Băng thông: 100Mbps
Clear