Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Gold

Từ 2,990,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Platinum

Từ 3,990,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Silver

Từ 1,700,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Titan

Từ 2,150,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo1

Từ 1,800,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo2

Từ 2,200,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo3

Từ 2,750,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo4

Từ 3,350,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo5

Từ 6,234,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo6

Từ 9,456,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT

Chỗ đặt máy chủ VNPT Tele Bzone

Từ 1,700,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT

Chỗ đặt máy chủ VNPT Tele Gold

Từ 3,450,000 mỗi 1 tháng