Điều 1: Chấp nhận Điều khoản thỏa thuận về sử dụng sản phẩm, dịch vụ

Chào mừng Quý khách hàng đến với Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải pháp Dữ liệu Trực tuyến Việt Nam (IDCVIET). Trang website này được điều hành bởi IDCVIET. Xin vui lòng đọc kỹ các Điều kiện và Điều khoản trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang website này. Website www.IDCViet.vn và những sản phẩm, dịch vụ trên website là thuộc sở hữu của IDCVIET. Việc Quý khách hàng sử dụng website và các sản phẩm, dịch vụ được mô tả trên website www.IDCViet.vn đồng nghĩa Quý khách hàng đồng ý với những nội dung được quy định trong Thỏa thuận sử dụng này.

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, chúng tôi có quyền chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung điều khoản của thỏa thuận này mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho Quý khách hàng, nhưng sẽ đăng công khai trên website của IDCVIET.

Quý khách hàng đồng ý rằng nếu Quý khách hàng tiếp tục truy cập website của chúng tôi và sử dụng sản phẩm, dịch vụ sau khi Thỏa thuận sử dụng được cập nhật, bổ sung, có nghĩa là Quý khách hàng đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản thỏa thuận đã được cập nhật.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực áp dụng và được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

 • “IDCVIET”, “Chúng tôi”: Công ty Cổ Phần Dịch vụ Giải pháp Dữ liệu Trực tuyến Việt Nam.
 • “Quý khách hàng”, “Khách hàng”: Là người truy cập trên trang website này và/hoặc mua, sử dụng hợp pháp các sản phẩm, dịch vụ do IDCVIET cung cấp và có quyền sở hữu đối với sản phẩm, dịch vụ do mình mua, sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Sản phẩm, dịch vụ của IDCVIET là những sản phẩm, dịch vụ được ghi trên website này.

Điều 3: Các hành vi cấm thực hiện khi truy cập website và/ hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ

 • Quý khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ đã mua vào bất kì mục đích, với bất kỳ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.
 • Quý khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ để hoặc có thể gây tổn hại đối với trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Quý khách hàng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, bị Nhà nước cấm, hoặc có nội dung đe dọa, kích động, vu khống, lừa dối, gây thù hằn, chia rẽ đoàn kết, vi phạm thuần phong mỹ tục, khiêu dâm, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân hay tổ chức, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào mà pháp luật Việt Nam có quy định cấm.
 • Quý khách hàng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu mà việc đó có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức vi phạm pháp luật; hoặc có các hành vi xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc xâm phạm bí mật kinh doanh, xâm phạm các quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.
 • Quý khách hàng tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc bằng phương thức khác với bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại virus phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.
 • Quý khách hàng có hành động gian lận hoặc hành vi trái quy định tại thỏa thuận này hay quy định của pháp luật có liên quan đối với các trang web, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ có liên kết với chúng tôi.
 • Quý khách hàng mạo nhận mình với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ cán bộ nhân viên của IDCVIET, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức khác.
 • Quý khách hàng khai thác sử dụng dịch vụ vượt quá mức tài nguyên hoặc vi phạm quy định cho mỗi loại hình dịch vụ của IDCVIET tại Điều 16.
 • Quý khách hàng có hành vi gây cản trở, phá rối dịch vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với dịch vụ, các máy chủ hoặc các mạng liên kết với dịch vụ; không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với dịch vụ.
 • Quý khách hàng vi phạm các chính sách về gởi thư rác theo nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ Về chống thư rác hoặc văn bản pháp luật có giá trị pháp lý tại thời điểm thực hiện việc gởi thư rác.
 • Quý khách hàng vi phạm các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam về các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng internet.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

 • Với tư cách là khách hàng, Quý khách hàng có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên mua, thuê và sử dụng sản phẩm, dịch vụ theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Quý khách hàng phải có đủ tư cách và năng lực pháp lý theo luật định để tham gia giao kết hợp đồng với IDCVIET. Quý khách hàng cam kết không phải là người mất hay bị hạn chế hành vi dân sự, bị ràng buộc với bên thứ ba, liên quan đến bản án hay quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bị cấm thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ của IDCVIET. Quý khách hàng tư chịu trách nhiệm cho các cam kết của mình.
 • Quý khách hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Trong trường hợp nhận được yêu cầu xác minh thông tin của IDCVIET, Quý khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác.
 • Quý khách hàng là người trực tiếp quản lý, duy trì quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của mình, tự chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp Quý khách hàng vi phạm các quy định về sử dụng sản phẩm, dịch vụ, hoặc do việc quản lý lỏng lẻo gây ra.
 • Trong quá trình sử dụng và duy trì dịch vụ, khi có sự thay đổi về thông tin chủ thể giao dịch (như: tên, hình thức của tổ chức, thông tin về địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân và những thông tin thay đổi khác của Quý khách hàng mà IDCVIET có yêu cầu) thì người sử dụng dịch vụ phải thông báo ngay bằng văn bản cho IDCVIET biết, để luôn đảm bảo thông tin được chính xác, đầy đủ. IDCVIET không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, hay bồi thường, liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc Quý khách hàng không tuân thủ quy định này.
 • Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng ký sử dụng thành công dịch vụ, Quý khách hàng có trách nhiệm gửi các hồ sơ sau cho IDCVIET: 01 (một) hợp đồng dịch vụ, 01 (một) bản photo chứng minh nhân dân đối với cá nhân đăng ký hoặc 01 (một) bản gốc hợp đồng dịch vụ có đóng dấu của doanh nghiệp đối với đơn vị sử dụng dịch vụ là tổ chức và giấy tờ khác (nếu có) tùy thuộc yêu cầu của IDCVIET. Trường hợp quá thời gian bổ sung hồ sơ kể từ thời điểm nêu trên, dịch vụ đăng ký sẽ bị tạm ngừng mà không hoàn lại phí. Dịch vụ chỉ được khôi phục trong trường hợp Quý khách hàng bổ sung hồ sơ cho IDCVIET và chưa phát sinh bất kỳ sự thay đổi nào về dịch vụ mà Quý khách hàng đã đăng ký trên hệ thống. IDCVIET không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về các hậu quả pháp lý, cũng như không có trách nhiệm bồi thường, liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc Quý khách hàng không tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc quy định này.
 • Quý khách hàng phải chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia.VN trên website http://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông – Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin hiện hành hoặc văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý theo từng thời điểm.
 • Trong trường hợp Quý khách hàng tiến hành đăng ký sử dụng tên miền quốc tế, theo quy định của tổ chức Tên Miền quốc tế cấp cao (ICANN), Quý khách hàng có trách nhiệm phải xác thực các thông tin đã khai báo với Nhà đăng ký bằng chính tài khoản email admin quản lý tên miền trong khoản thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký thành công tên miền quốc tế đó. Ngôn ngữ sử dụng trong email xác nhận là Tiếng Anh.
 • Nếu khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, Quý khách hàng và nhân viên được uỷ quyền có trách nhiệm bảo mật thông tin mật khẩu và tài khoản, cùng chịu trách nhiệm đối với các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của Quý khách hàng.
 • Quý khách hàng đồng ý (a) thông báo ngay cho IDCVIET về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của Quý khách hàng hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật và (b) bảo đảm rằng Quý khách hàng luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. IDCVIET không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Quý khách hàng không tuân thủ quy định này.

Điều 5: Quyền và trách nhiệm của IDCVIET

 • Với tư cách là nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ, IDCVIET có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo quy định tại Bộ luật dân sự, Luật thương mại và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Cam kết hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp trong suốt thời gian khách hàng duy trì và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của IDCVIET.
 • Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ; chất lượng của sản phẩm, dịch vụ phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của IDCVIET với điều kiện khách hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác – theo quy định tại Điều 4 nêu trên.
 • IDCVIET có quyền yêu cầu Quý khách hàng phối hợp để xác minh thông tin nếu nghi ngờ thông tin được cung cấp không chính xác hoặc có hành vi giả mạo thông tin.
 • Tùy theo mức độ và tính chất của hành vi vi phạm của khách hàng, IDCVIET có quyền đơn phương tạm ngừng, hủy bỏ, chấm dứt việc cung cấp dịch vụ theo Điều 8 của chính sách này và/hoặc chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6: Quy định về thanh toán

 • Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi tại đây: http://IDCViet.vn/huong-dan-phuong-thuc-thanh-toan
 • IDCVIET không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh từ việc Quý khách hàng đã không tuân thủ đầy đủ quy định về thanh toán này.

Điều 7: Quy định về gia hạn dịch vụ

 • Quý khách hàng hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do Quý khách hàng chỉ định (đối với doanh nghiệp, tổ chức) có trách nhiệm chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của sản phẩm và/hoặc các dịch vụ đã đăng ký sử dụng tại IDCVIET.
 • Việc gia hạn sử dụng dịch vụ chỉ được thực hiện khi IDCVIET nhận được đầy đủ phí dịch vụ. Việc gia hạn sẽ được hoàn tất trong thời gian 01 ngày kể từ thời điểm IDCVIET nhận đủ phí dịch vụ gia hạn.
 • Khách hàng chủ động liên hệ với IDCVIET và tiến hành việc gia hạn, thanh toán phí dịch vụ theo quy định sau:
 • Tên miền .VN và tên miền quốc tế: thanh toán phí dịch vụ trước 30 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.
 • Dịch vụ máy chủ (Dedicated, Colocation, VPS, Cloud VPS, Cloud Server, Hosting, Email, tủ Rack, DC, DR, Tape Offsite, Bandwith…..): thanh toán phí dịch vụ trước 15 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.
 • Dịch vụ thuê bản quyền phần mềm: thanh toán phí dịch vụ trước 15 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.
 • Dịch vụ tổng đài (Cloud PBX, Cloud CC): thanh toán phí dịch vụ trước 15 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.
 • Các sản phẩm, dịch vụ khác do IDCVIET cung cấp mà không quy định tại thỏa thuận này sẽ được quy định cụ thể cho từng trường hợp trong hợp đồng cung cấp và sử dụng sản phẩm, dịch vụ ký giữa IDCVIET và khách hàng.
 • IDCVIET không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc Quý khách hàng không tuân thủ quy định này gây ra.

Điều 8: Tạm ngưng và chấm dứt sử dụng dịch vụ

 • Dịch vụ do IDCVIET cung cấp sẽ tự động chấm dứt/tạm ngừng theo thỏa thuận của hai bên hoặc đến thời điểm hết hiệu lực hợp đồng.
 • IDCVIET có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ trong các trường hợp sau:
 • Khách hàng có hành vi vi phạm quy định tại Điều 3 của Thỏa thuận này trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.
 • Khách hàng không hợp tác và không đáp ứng phối hợp bổ sung tài liệu cần thiết theo Điều 4 của Thỏa thuận này.
 • Khách hàng không thực hiện việc gia hạn và thanh toán các khoản phí quá hạn sử dụng dịch vụ cho IDCVIET trong thời hạn 15 ngày, kể từ thời điểm hết hạn sử dụng dịch vụ. IDCVIET không chịu trách nhiệm giải quyết các trường hợp không thanh toán phí hoặc thanh toán quá hạn nêu trên.

Điều 9: Quy định về bổ sung, điều chỉnh thông tin khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

 • Việc điều chỉnh thông tin khách hàng sẽ được thực hiện trong vòng 24h kể từ thời điểm IDCVIET nhận được thông tin yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh thông tin gửi về hòm thư điện tử của IDCVIET hoặc bằng phương thức khác.  IDCVIET không thể và sẽ không chịu trách nhiệm, cũng như bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc Quý khách hàng không tuân thủ quy định này gây ra.
 • Các thông tin được yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh bao gồm:
 • Chủ thể và thông tin của chủ thể (tên thay đổi, địa chỉ giao dịch, địa chỉ xuất hóa đơn, địa chỉ gửi hóa đơn thanh toán, mã số thuế, điện thoại, email,…) không đúng hoặc chưa đầy đủ.
 • Thông số dịch vụ không đúng theo mô tả tại website của IDCVIET đối với trường hợp đăng ký mới trong vòng 30 ngày. Trừ các trường hợp đã ký hợp đồng và duy trì trước đó, các thông số dịch vụ sẽ căn cứ theo đúng hợp đồng đã ký.
 • Đã thanh toán và cung cấp thông tin đăng ký đầy đủ nhưng không nhận được thư xác nhận dịch vụ đã đăng ký thành công.
 • Các trường hợp khác, tùy theo từng sản phẩm, dịch vụ và đơn hàng đăng ký cụ thể tại từng thời điểm.

Điều 10: Hỗ trợ khách hàng

 • IDCVIET không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc và khiếu nại từ các bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Quý khách hàng hoặc việc sử dụng Dịch vụ bên thứ ba và Quý khách hàng tự chịu chi phí khi sử dụng, cung cấp các dịch vụ đó.
 • IDCVIET cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người quản lý được chỉ định của Quý khách hàng theo nguyên tắc hỗ trợ áp dụng cho Dịch vụ.
 • Thông báo yêu cầu hỗ trợ cho IDCVIET thông qua tổng đài 1709.2666 hoặc Email contact@idcviet.vn  hoặc website https://idcviet.vn/, sau khi Quý khách hàng đã cố gắng tự khắc phục lỗi, trục trặc kỹ thuật, sai sót về chức năng hoặc lỗi kết nối mạng mà vẫn không thành công trong việc sử dụng dịch vụ.

Điều 11: Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm

 • Trong mọi trường hợp, IDCVIET không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà Quý khách hàng dùng để truy cập vào trang web chúng tôi như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và Quý khách hàng phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.
 • IDCVIET không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến việc sử dụng dịch vụ của Quý khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động.
 • IDCVIET không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra. Khách hàng đồng ý và tự thực hiện việc sao lưu tất các dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của IDCVIET, đặc biệt là ngay tại thời điểm yêu cầu chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật. IDCVIET sẽ không chịu trách nhiệm do việc mất dữ liệu đó hoặc bất kỳ thiệt hại nào có liên quan.
 • Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm, dịch vụ bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm, dịch vụ để đem lại sự hài lòng cho khách hàng nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên và thiệt hại (nếu có).
 • Quý khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Chúng tôi khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Quý khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.
 • Quý khách hàng hiểu rõ  và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác.

Điều 12: Bảo mật thông tin khách hàng

 • IDCVIET tôn trọng sự riêng tư và quản lý nghiêm túc thông tin của Quý khách hàng. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của Quý khách hàng phù hợp với Chính sách bảo mật thông tin được nêu rõ tại https://idcviet.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin

 

Chính sách bảo mật thông tin theo quy định 52/2013/NĐ-CP

Điều 69. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà IDCViet thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của các Khách hàng của mình thông qua website của www.idcviet.vn hoặc www.idcviet.net

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.

Tuy nhiên, IDCViet không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, IDCViet sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của IDCViet được cung cấp trên website này.

IDCViet đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng.

 1. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

IDCViet thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:

 • Thực hiện và quản lý việc đặt và xuất hàng (các sản phẩm, hàng hóa) cho Khách hàng.
 • Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa.
 • Thực hiện và quản lý việc cung đăng ký sử dụng và cung cấp dịch vụ (các dịch vụ) cho Khách hàng.
 • Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới Khách hàng như gửi các cập nhật mới nhất về thông tin khuyến mại và chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của IDCViet.
 • Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ của Khách hàng.
 • Đảm bảo quyền lợi khách hàng.
 • Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ.
 • Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.
 • Trong trường hợp các gói dịch vụ IDCViet phải thuê qua một nhà cung cấp khác,IDCViet có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng cho Nhà cung cấp gốc đểm phục vụ việc đăng ký dịch vụ.
 1. Loại thông tin thu thập

Những loại Thông tin cá nhân mà IDCViet thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:

 • Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, email.
 • Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax.
 • Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng.
 • Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh.

Các Thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, Khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, IDCViet không thể cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng.

Chúng tôi cần sự hỗ trợ từ phía Khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin thu thập. Vì vậy, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ sự thay đổi nào trong Thông tin cá nhân Khách hàng bằng việc liên hệ với chúng tôi qua các hình thức được công bố trên website.

 1. Phương pháp thu thập thông tin

IDCViet thu thập các Thông tin cá nhân của Khách hàng nêu tại Mục 2 nêu trên qua website thông qua việc đăng kí trực tiếp tại các form đăng ký mua hàng, đăng ký mua dịch vụ hoặc liên hệ trên website hoặc chương trình e-newsletter và chương trình Khách hàng thường xuyên.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

IDCViet sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

 1. Việc công bố thông tin thu thập

IDCViet có thể công bố các Thông tin cá nhân thu thập từ Khách hàng cho bên thứ ba, như các đại lý của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ khác hoặc doanh nghiệp có liên quan nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng.

IDCViet sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin Khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

Ngoài ra, IDCViet có thể phải cung cấp các Thông tin cá nhân của Khách hàng cho các cơ quan chức năng, cơ quan của Chính phủ vì các mục đích an toàn an ninh, hải quan, nhập cư và các mục đích theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

 1. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập

Bất kỳ Khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho IDCViet đều có các quyền như sau:

 • Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập.
 • Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập.
 • Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập (đối với Khách hàng nhận thông tin qua e-newsletter và hội viên Chương trình Khách hàng thường xuyên, Khách hàng có thể truy cập và tự chỉnh sửa thông tin của mình bằng cách truy cập vào tài khoản của mình trên website của IDCViet).
 • Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin.
 • Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.

Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website của IDCViet.

Trường hợp Khách hàng cung cấp cho IDCViet các Thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, chúng tôi không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên.

 1. Việc cập nhật và ngôn ngữ của Chính sách bảo mật

IDCViet sẽ chỉnh sửa Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết mà không cần phải thông báo trước, bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên website của chúng tôi và sẽ được ghi ngày để Khách hàng nhận biết được bản mới nhất.

Nội dung “Chính sách bảo mật” này chỉ áp dụng tại IDCViet, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có links tại www.idcviet.vn . Chúng tôi khuyến khích Khách hàng đọc kỹ chính sách An toàn và Bảo mật của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba.

Vì vậy, bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website cũng như bạn nên đọc và tham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo mật” của từng website mà bạn đang truy cập.

Theo quy định pháp luật, ngôn ngữ được ưu tiên sử dụng và tham chiếu là tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong cách giải thích giữa bản tiếng Việt và các ngôn ngữ khác thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên tham chiếu.

Chúng tôi luôn nhấn mạnh khẳng định rằng: Chúng tôi rất coi trọng quyền lợi được bảo mật thông tin của quý khách hàng.

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này. Nếu như quý khách có bất cứ thắc mắc hay góp ý nào liên quan đến Chính sách bảo mật của Công ty, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Thông tin liên hệ hướng dẫn chính sách bảo mật thông tin

 

Tên công ty:/ Company name CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI PHÁP DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN VIỆT NAM – IDCViet
Trụ sở:/ Headquarter: Số nhà 89 Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội
Điện thoại:/ Tel 024.7109.2666
Email: Contact@idcviet.vn
Website: www.idcviet.vn

 

 

 

1. IDCViet sẽ không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ website của khách hàng đặt ( hosting ) trên server và cũng không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên Server của chúng tôi trong các trường hợp do lỗi khách hàng gây nên: xóa nhầm, website có lỗi, lộ thông tin quản trị, v.v
2. IDCViet sẽ toàn quyền đơn phương ngưng cung cấp dịch vụ (không thông báo trước) mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:
– Khách hàng dùng server vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam;
– Khách hàng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm…hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào;
– Khách hàng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào;
– Khách hàng sử dụng Server để gửi bulk email hay thông qua Server để phá hoại một Server khác hoặc lợi dụng để phá hoại đối tác thứ ba;
– Khách hàng không thanh toán các chi phí đúng hạn, không có tinh thần hợp tác, thường xuyên kiếm cớ để gây rối mất uy tín nhà cung cấp dịch vụ.
3. Khách hàng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho Chúng tôi khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.
4. Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.
5. Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung email lưu giữ trên Server của IDCViet, chúng tôi khuyến cáo quý khách thường xuyên tải nội dung email về máy riêng hoặc backup, lưu giữ ở nơi khác những dữ liệu được coi là quan trọng.
6. Khách hàng phải đảm bảo với IDCVieti trong việc sử dụng Web Site của mình trên server với mọi hình thức thuê máy chủ, thuê chỗ đặt máy chủ hoặc máy chủ ảo của IDCViet vào những mục đích hợp pháp.
7. Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và đảm bảo không sử dụng server cho những trường hợp sau:
– Không dùng server vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc… Đồng thời có trách nhiệm kiểm soát và ngăn cấm người khác làm điều đó trên Website của mình;
Khách hàng không được gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho:
– Bất kì loại dữ liệu nào mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm…hay các hình thức bị ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào.
– Bất kì loại dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào.
– Khách hàng không sử dụng server, vps, hosting để gửi SPAM, thư QUẢNG CÁO, BULK MAIL, MASS MAIL, BOMB MAIL, …(bất kể từ đâu) có liên quan đến các web site lưu trữ trong hệ thống máy chủ (gửi từ 15 Email cùng một thời điểm với cùng một nội dung) hoặc mang mục đích phá hoại từ server hay mạng của chúng tôi, không khuyến khích một site nào đó đặt trên server sử dụng bulk email. Người sử dụng phải đảm bảo tất cả các mail được gửi đi phù hợp với các luật có thể áp dụng (bao gồm luật bảo vệ thông tin) và dưới các hình thức an toàn. Số lượng Email gửi ra ngoài nội bộ công ty không quá 300 Email/ngày
– Người sử dụng không sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ…
– Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung, ứng dụng do khách hàng cài đặt trên máy chủ thuê của IDCViet. IDCViet tuyệt đối không được phép truy cập vào tài khoản quản trị hoặc tác động đến bất kỳ dữ liệu nào của khách hàng được lưu trữ trên các máy chủ.
– Khách hàng có trách nhiệm chủ động lưu trữ thông tin quản trị máy chủ của mình, trong trường hợp khách hàng không nhớ mật khẩu máy chủ, IDCViet sẽ hỗ trợ tạo máy chủ khác để khách hàng sử dụng, IDCViet không thực hiện việc reset mật khẩu quản trị máy chủ của Khách hàng để đảm bảo dữ liệu của khách hàng luôn được bảo mật.
8. Không xóa file LOGFILES trong thư mục /logs (Dung lượng file logs không tính vào dung lượng bạn mua)
9. IDCViet có quyền loại bỏ account mà IDCViet cho là không phù hợp ở site của bạn mà không thông báo trước: Chúng tôi không chấp nhận các phần mềm mà bạn không chứng minh được bản quyền thuộc về của mình, các phần mềm hướng dẫn bẻ khóa, shell, backdoor, các thông tin xấu hay các loại nhạc (MP3, Video…) không chứng minh được bản quyền của người đưa lên
10. Khách hàng tuân thủ các thủ tục mà IDCViet đưa ra và sẽ không được dùng server vào những mục đích có thể gây ảnh hưởng đến các khách hàng khác của IDCViet.
11. Trong khi dùng các biện pháp có thể và nỗ lực nhằm bảo đảm sự toàn vẹn và an toàn cho server, IDCViet không chịu trách nhiệm bồi thường dữ liệu của bên A lưu trữ tại bên B trong trường hợp hệ thống server bị phá hoại từ những người dùng bất hợp pháp, các hacker hoặc do các sự cố bất khả kháng: thiên tai, hoả hoạn, hệ thống máy chủ hỏng vật lý phần cứng.

  1. Website này được quản lý bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải pháp Dữ liệu Trực tuyến Việt Nam – IDCViet có trụ sở đăng ký kinh doanh tại: Số nhà 89 Cầu Đơ 4 – phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
  2. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy giấy phép của bạn mà không cần báo trước.

Continue reading

Sáng nay, 11/1/2017, các thuê bao sử dụng mạng di động Viettel đã được trải nghiệm dịch vụ 4G LTE tốc độ cao tại 1 số địa điểm thuộc địa bàn Hà Nội, với việc sử dụng công nghệ LTE, tốc độ vào mạng trên di động đã được cải thiện đáng kể, chúng ta hãy cùng trải nghiệm dịch vụ với 1 số thông tin như sau:

Continue reading

Internet Leased Line là gì?

Internet Leased Line là giải pháp Kênh thuê riêng trên hạ tầng cáp quang, cung cấp đường truyền Internet cho các Tập đoàn, Tổng công ty, cơ quan Bộ ban ngành hay tổ chức có nhu cầu sử dụng Internet tốc độ cao, ổn định, các kênh truyền số liệu bảo mật. Khác với dịch vụ ADSL thông thường, thế mạnh của dịch vụ Leased Line Internet trực tiếp là tính ổn định và bảo mật cho phép khách hàng triển khai được các ứng dụng riêng trên nền IP tĩnh như Mail Server, Web hosting, VPN, VoIP, Video Conference… Internet Leased Line, hay còn gọi là kênh thuê riêng Internet, là một hình thức kết nối trực tiếp giữa các node mạng sử dụng kênh truyền dẫn số liệu thuê riêng. Kênh truyền dẫn số liệu thông thường cung cấp cho người sử dụng sự lựa chọn trong suốt về giao thức đấu nối hay nói cách khác, có thể sử dụng các giao thức khác nhau trên kênh thuê riêng như PPP, HDLC, LAPB v.v…

Continue reading

Khái nim v máy ch

Máy ch (Server) là mt máy tính có năng lc x lý cao, cu hình mnh được kết ni vi 1 mng máy tính hoc kết ni Internet vi địa ch IP tĩnh, trên đó, người ta cài đặt các phn mm, ng dng để phc v cho vic các máy tính khác truy cp đến để cung cp các dch v, tài nguyên trên máy ch.

Những điều cần lưu ý khi thuê chỗ đặt máy chủ.

Đối vi các doanh nghip máy ch có vai trò cc k quan trng trong vic cung cp các thông tin đến khách hàng, vn hành các h thng như cung cp dch v email, cung cp dch v website hoc chy các ng dng ct lõi ca doanh nghip như: h thng thanh toán, h thng qun tr doanh nghip, phn mm kế toán, ng dng mng riêng o…

Continue reading

Dịch vụ Cloud Server (Cloud VPS) được xây dựng dựa trên nền tảng kết hợp các máy chủ vật lý với nhau sử dụng giải pháp điện toán đám mây nhằm cung cấp đến doanh nghiệp 1 dịch vụ máy chủ tối ưu với cấu hình mạnh mẽ, linh hoạt, khả năng nâng cấp tức thì, tính bảo mật cao và mức độ sẵn sàng của dịch vụ lên đến 99,99% up time.

Với hệ thống máy chủ vật lý cấu hình cao, luôn sử dụng các đời mới nhất của các hãng nổi tiếng như IBM, HP, Dell, ổ cứng tùy chọn HDD hoặc SSH, hệ thống Cloud Server có thể dễ dàng thiết lập hạ tầng từ một vài máy chủ ảo cho tới hàng ngàn VPS với tốc độ truy xuất vượt trội, cấu hình linh hoạt để đáp ứng được các nhu cầu phức tạp phù hợp với từng doanh nghiệp.

Continue reading