GPU Cloud Server 1

Từ 6,950,000 mỗi 1 tháng

  • CPU: 04 Core
  • RAM: 10GB
  • GPU: 1vGPU dedicated 11GB GTX 1080Ti
  • SSD: 100GB
  • IP tĩnh: 01
  • Băng thông: 500Mbps
Clear