GPU Cloud Server 3

9.668.000110.200.000

CPU: 10 Core CPU
RAM: 24GB RAM
GPU: 1vGPU 4GB RAM
SSD: 100GB
Băng thông: 500Mbps
Lưu lượng: Unlimit
IP tĩnh: 01 IP
Xóa
Call Now Button