GPU Cloud Server 4

Từ 15,050,000 mỗi 1 tháng

  • CPU: 24 Core
  • RAM: 48 GB
  • GPU: 1vGPU dedicated 11GB GTX 1080Ti
  • SSD: 100GB
  • IP tĩnh: 01
  • Băng thông: 500Mbps
Clear