Private Cloud 2

Từ 23,500,000 mỗi 1 tháng

CPU: 32 Core

RAM: 128 GB

SSD: 2 TB

Băng thông: 500 Mbps

IP tĩnh: 05 IP

VPC: Free

Nền tảng: KVM

Số lượng VM: Không giới hạn

Clear