Private Cloud 3

Từ 27,000,000 mỗi 1 tháng

CPU: 64 Core

RAM: 128 GB

SSD: 2 TB

Băng thông: 500 Mbps

IP tĩnh: 10 IP

VPC: Free

Nền tảng: KVM

Số lượng VM: Không giới hạn

Clear