Private Cloud 4

Từ 53,500,000 mỗi 1 tháng

CPU: 128 Core

RAM: 256 GB

SSD: 4 TB

Băng thông: 500 Mbps

IP tĩnh: 10 IP

VPC: Free

Nền tảng: KVM

Số lượng VM: Không giới hạn

Clear