FPT Colocation là dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ, tủ rack tại DC Tier 3 hiện đại của FPT.

Từ: 600.000  mỗi 3 tháng
Từ: 300.000  mỗi 3 tháng
Từ: 600.000  mỗi 3 tháng
Từ: 8.970.000  mỗi 3 tháng
Từ: 11.970.000  mỗi 3 tháng
Từ: 5.100.000  mỗi 3 tháng
Từ: 6.450.000  mỗi 3 tháng